Promptitudine - Audit Consult Expert Profesionalism - Audit Consult Expert Independenta - Audit Consult Expert Confidentialitate - Audit Consult Expert

RAPORT DE TRANSPARENTA

Introducere

 In calitate de societate de audit ce a efectuat  audit statutar , Audit Consult Expert SRL isi publica raportul de transparenţă în conformitate cu Legea 162/2017 si cu Regulamentul 537/2014 al Parlamentului European si Al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind cerintele specifice referitoare la auditul statutar al entitatiilor de interes public.

Despre noi: AUDIT CONSULT EXPERT  S.R.L. este membră C.A.F.R (Camera Auditorilor Fnanciari din România) din anul 2008 cu Autorizaţia  de  funcţionare  nr. 729, membră ASPAAS cu autorizatia FA 796. Firma noastră abordează practica auditarii dintr-o perspectivă a cerinţelor contabile, de audit,  şi consultanţă fiscală.

 Îmbunătăţim constant experienţa noastră, actualizându-ne în permanenţă cunoştinţele  cu  evoluţiile  recente din contabilitate, fiscalitate, audit, legislatie. Suntem orientaţi către rezultat, iar succesul clientului reprezintă măsura reală a serviciilor prestate de noi.  

Serviciile pentru clienţi Firma noastră este angajată în practica de audit financiar; pentru entităţile  româneşti.

Controlul calităţii:  Manualulul de Control al Calităţii include politici si proceduri conforme cu ISA 220 ,,Controlul calitatii pentru un audit al situatiilor financiare” si ISQC1 ,, Controlul  calitatii pentru firmele care efectueaza audituri si revizuiri ale situatiilor financiare precum si alte misiuni de asigurare si servicii conexe ” si  trateaza  responsabilitatile conducerii privind calitatea la nivelul firmei de audit;  respectarea cerintelor etice;  proceduri suplimentare de pastrare  a confidentialităţii datelor; proceduri de spalare a banilor; acceptarea si continuarea relatiilor cu clientii si a misiunilor specifice; resursele umane competenţa, experienţa, performanţa in cadrul misiunilor, dezvoltarea profesională, realizarea misiunii conform ISA si actelor normative în vigoare; proceduri de supervizare si revizuire a misiunilor de audit;

 Audit Consult Expert SRL mentine un control al calitatii pentru a reflecta angajamentul nostru de a formula recomandări şi  opinii independente si  imparţiale şi pentru a respecta cerintele legislatiei românesti şi legislatiei UE precum şi standardele  profesionale de audit .

Prin combinarea competenţei, experienţei (naţionale şi internaţionale) şi energiei personalului nostru asigurăm clienţilor maximă atenţie în rezolvarea problemelor pentru care sunt solicitate serviciile noastre. Datorită devotamentului şi asiduităţii muncii am dobândit respectul clienţilor nostri, persoane individuale sau firme. Printre colaboratorii noştri permanenţi se numără: · 2 Auditori Financiar, membri C.A.F.R., membrii ASPAAS · 2 Experţi Contabili, membri C.E.C.C.A.R, membrii CCF. · 2 Economişti , Clienţii noştri.

Lista entitatilor pentru audit statutar si audit intern:  TCIF SA, Olt Drum SA, Voltinvest SA, Dezvoltare Urbana Slatina SA, LOGIN SRL     ;

Firma este recunoscută pentru calitatea serviciilor sale. Scopul nostru principal, în calitate de consilier devotat, este acela de a pune la dispoziţie servicii profesionale, elevate şi bazate pe o bună cunoaştere a afacerii clientului, permiţîndu-i acestuia să ia decizii financiare şi de afaceri în deplină cunoştinţă de cauză. Manualulul de Control al Calităţii include politici si proceduri conforme cu ISA 220 ,,Controlul calitatii pentru un audit al situatiilor financiare” şi  ISQC1 ,, Controlul  calitatii pentru firmele care efectueaza audituri si revizuiri ale situatiilor financiare precum si alte misiuni de asigurare si servicii conexe ” si  trateaza :  responsabilitatile conducerii privind calitatea la nivelul firmei de audit;  respectarea cerintelor etice;  proceduri suplimentare de păstrare a confidentialităţii datelor;  proceduri de spălare a banilor;  acceptarea şi continuarea relatiilor cu clienţii si a misiunilor specifice;  resursele umane  competente, experienţă performanţă in cadrul misiunilor, realizarea misiunilor conform ISA si actelor normative în vigoare;  proceduri disciplinare si de evaluare a performantei;  proceduri de supervizare si revizuire a misiunilor de audit;

Politica de onorarii Onorariile practicate iau în consideraţie următorii factori: · Complexitatea şi diversitatea activităţii implicate; · Zona geografică a activităţii; · Sistemul de control existent; · Cifra de afaceri la sfârşitul anului financiar auditat.

SC Audit Consult Expert SRL a elaborat politici si proceduri pentru a oferi o asigurare rezonabila cu privire la faptul ca politicile si procedurile legate de sistemul de control al calitatii sunt relevante, adecvate, functionează eficient si sunt respectate in practică; Independenţă, integritatea si obiectivitatea reprezintă stâlpi de sustinere ai politicilor stabilite de Audit Consult Expert SRL, evitând cu diligenta orice aparenta legată de un conflict de interese; Scopul nostru principal este de a oferi calitate a serviciilor in conformitate cu standardele profesiei de contabilitate si audit.

Partenerul executiv revizuieste periodic activitatea echipei de audit si verifică, întocmirea corespunzatoare si la timp a dosarelor si foilor de lucru, elaborarea opiniei pe baza concluziilor emise de auditori si discută permanent, asupra aspectelor semnificative evidentiate in misiunile de audit, revizuire, etc.

 Conducerea prin politicile si procedurile pe care le aplica urmăreste : obtinerea unei asigurări rezonabile cu privire la respectarea de către auditori a Standardelor Internationale de Audit, a  Codului Etic, a actelor normative în vigoare, a politicilor interne ale firmei; obtinerea unei asigurări rezonabile că metodologia de audit a  societăţîi Audit Consult Expert SRL este cunoscută de personalul nostru (membri a echipelor de audit), si este implementată în mod corespunzător de întreg personalul firmei.

 In luna iunie 2018, Audit Consult Consult Expert SRL a făcut obiectul unei verificări de asigurare a calitatii din partea Camerei Auditorilor Financiari din Romania asupra existentei si modului de aplicare a politicilor si procedurilor generale de control al calitătii aplicate de firma de audit, a procedurilor stabilite prin Standardele Internationale de Audit pentru misiuni de audit,  a respectarii Codului Etic.

Declaratie privind politicile de independenta aplicate la nivel de societate Audit Consult Expert SRL sunt  respectate,  politicile de etica si independenţă  sunt  conforme cu Codul de Etica IFAC.

Audit Consult Expert SRL menţine o evidenţă scrisă a politicilor de independenţă. Aceste politici se referă la faptul ca: Audit Consult Expert SRL deţine o evidenta a tuturor clienţilor săi, lista pe care o  actualizează periodic, declaratia de independenţă poate fi modificată in timpul anului daca apar amenintari la adresa independenţei in vederea luarii masurilor de protectie corespunzatoare; persoanele ce prestează activitate de audit  semnează de asemenea o declaraţie de independenţă la începutul fiecărei misiuni, fiecare membru din echipa de audit semnează o declaraţie de independenţă în legătură cu clientul verificat; acceptarea misiunilor de audit si distribuirea acestora se realizeaza in functie de verificarea respectarii independentei ; se mentine un plan de rotatie pentru clientii societatii ,indicând data acceptării auditului si numele partenerului căruia a fost efectuat auditul.

Declaratia cu privire la politica de formare profesională asigură programul de pregătire profesionala continuă a personalului. Acest program cuprinde participarea la cursuri profesionale in domeniul auditului, contabilitatii, fiscalitatii, la cursuri de pregătire internă, la cursurile si seminariile organizate de ASPAAS, de Camera Auditorilor Financiari din România, precum şi alte cursuri de specialitate organizate de entităti/organisme autorizate.

 Societatea respectă cerinţele obligatorii suplimentare de pregătire continuă stabilite de C.A.F.R.

 Informatii financiare Anul 2019-2020 lei 1. Venituri din audit statutar si al situatiilor financiare  unitati: 12.000, 13000  si 16000 2. Venituri provenite din audit intern: 28.500; audit al proiectelor europene:7200. 11000,  3. Venituri provenite din servicii permise care nu sunt de audit financiar 5000lei.

Despre Noi

Audit Consult Expert este o echipa de profesionisti in domeniul auditului financiar, expertizei judiciare si consultantei cu experienta in mari si diverse companii.

Servicii

• AUDIT AL SITUATIILOR FINANCIARE;
• AUDIT INTERN;
• AUDIT AL SERVICIILOR CONEXE;
• AUDIT AL PROIECTELOR FINANTATE DE BUGETUL STATULUI;
• AUDIT AL PROIECTELOR CU FINANŢARE EXTERNĂ
• CONTABILITATE SI EXPERTIZA CONTABILA JUDICIARA SI EXTRAJUDICIARĂ
• CONSULTANŢĂ FISCALA SI EXPERTIZA FISCALA.

Ne puteti urmarii si pe pagina de Facebook: facebook.com/AuditConsultExpert Ne puteti urmarii si pe pagina de GooglePlus: plus.google.com/106099218908033045695/about Ne puteti urmarii si pe pagina de Twitter: twitter.com/ConsultAuditExp